Regulamin | Adwokat Poznań Rozwód

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną w formie porad prawnych on-line


Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady zawierania przez:
Adw. Prof. UAM dr hab. Iwona Sepioło-Jankowska i Wspólnicy sp.k.
Ul. Karola Libelta 27/A1
61-707 Poznań
NIP 7831852152
REGON 521277876
zwaną dalej „Kancelarią”, umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej działającej pod adresem: www.mojrozwod.com. Kancelaria świadczy usługi prawne drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną w formie porad prawnych on-line. Porad prawnych udzielać będzie adwokat lub radca prawny współpracujący z Kancelarią. Zamówienia i opłacenia za pośrednictwem PayU porady lub wysłania zapytania przez formularz za pośrednictwem strony internetowej może dokonać każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwani dalej „Klientami”. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu przed złożeniem zamówienia lub wysłaniem zapytania on–line do Kancelarii oraz może uzyskać nieodpłatny dostęp do regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej, w sposób który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu od chwili dokonania zakupu lub wysłania zapytania przez formularz.

Sposób świadczenia usług (porad prawnych on-line)

Kancelaria świadczy usługi w zakresie i na warunkach określonych w regulaminie. Informacje o usługach zawarte na stronie www.mojrozwod.com stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Kancelaria, za pośrednictwem strony internetowej, świadczy na rzecz Klientów pomoc prawną, która polega w szczególności na analizie problemu prawnego i udzieleniu porady prawnej zwanej dalej „Usługami”.

Świadczenie Usług przez Kancelarię odbywa się w następujący sposób:

Poprzez formularz kotnaktowy:
Klient wysyła za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.mojrozwod.com zapytanie, Kancelaria zastrzega, że umowa nie zostaje zawarta, jeżeli treść uzupełnionego formularza kontaktowego jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Klienta lub Kancelarii; złożenie oferty zawarcia umowy przez Klienta następuje w momencie wysłania do Kancelarii prawidłowo wypełnionego formularza zapytania; po zapoznaniu się z treścią wiadomości Kancelaria ma prawo skierować do Klienta dodatkowe pytania lub poprosić o przesłanie dodatkowych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do wykonania Usługi; w przypadku posiadania przez Kancelarię wszelkich niezbędnych informacji i dokumentów do wykonania usługi, Kancelaria wysyła do Klienta wiadomość e-mail, potwierdzającą otrzymanie korespondencji, propozycję terminu wykonania Usługi oraz wysokość wynagrodzenia za Usługę; w przypadku akceptacji warunków zawarcia umowy przez Klienta, powinien on wysłać uzgodnione wynagrodzenie na rachunek bankowy Kancelarii oraz wysłać wiadomość e-mail zawierającą akceptację warunków umowy oraz potwierdzenie przelewu wynagrodzenia za Usługę; w momencie wpływu do Kancelarii wiadomości e-mail od Klienta zawierającej akceptację warunków zawarcia umowy wraz z potwierdzeniem zapłaty wynagrodzenia, pomiędzy Kancelarią a Klientem zostaje zawarta umowa na warunkach wynikających z korespondencji e-mail i niniejszego regulaminu. Kancelaria przystąpi do wykonania Usługi celem wykonania Usługi w umówionym terminie. Wynagrodzenie jest podawane w złotych polskich, przy czym jest powiększane o podatek VAT. Kancelaria za świadczone Usługi wystawi paragon fiskalny, zaś na pisemną prośbę Klienta przekazaną w treści formularza kontaktowego lub w wiadomości e-mail skierowanej na adres kancelaria@adwokat-sepiolo.pl Kancelaria wystawi fakturę VAT w terminie określonym w odrębnych przepisach.W  przypadku braku możliwości wykonania Usługi, Kancelaria ma prawo od umowy odstąpić, niezwłocznie powiadamiając o tym Klienta. W takiej sytuacji Kancelaria zwraca Klientowi uiszczone wynagrodzenie. Umowa obowiązuje do chwili zrealizowania Usługi zgodnie z regulaminem tj. wysłania przez Kancelarię wiadomości e-mail na adres e-mail wskazany w formularzu kontaktowym oraz jej odebrania przez Klienta. Kancelaria zastrzega sobie możliwość realizacji umowy w częściach, po uprzednim porozumieniu się z Klientem. W przypadku gdy Klient nie wyrazi zgody na realizację umowy w częściach, ma prawo od umowy odstąpić o czym poinformuje Kancelarię w wiadomości e-mail.
Poprzez zakup usługi drogą elektroniczną:
Klient zamawia i opłaca poradę prawną za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.mojrozwod.com oraz płatności PayU, Kancelaria zastrzega, że umowa nie zostaje zawarta, jeżeli treść uzupełnionego formularza jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Klienta lub Kancelarii; złożenie oferty zawarcia umowy przez Klienta następuje w momencie wysłania prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia i opłacenia porady za pośrednictwem PayU; po zapoznaniu się z treścią zamówienia Kancelaria ma prawo skierować do Klienta dodatkowe pytania lub poprosić o przesłanie dodatkowych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do wykonania Usługi; w przypadku posiadania przez Kancelarię wszelkich niezbędnych informacji i dokumentów do wykonania usługi, Kancelaria wysyła do Klienta wiadomość e-mail, potwierdzającą otrzymanie korespondencji oraz propozycję terminu wykonania usługi; w przypadku akceptacji warunków zawarcia umowy przez Klienta, powinien on wysłać wysłać wiadomość e-mail zawierającą akceptację warunków umowy; w momencie wpływu do Kancelarii wiadomości e-mail od Klienta zawierającej akceptację warunków zawarcia umowy, pomiędzy Kancelarią a Klientem zostaje zawarta umowa na warunkach wynikających z korespondencji e-mail i niniejszego regulaminu. Kancelaria przystąpi do wykonania Usługi celem wykonania Usługi w umówionym terminie. Cena porady opłaconej drogą elektroniczną za pośrednictwem PayU zawiera podatek VAT. Kancelaria za świadczone Usługi wystawi paragon fiskalny, zaś na pisemną prośbę Klienta przekazaną w treści formularza kontaktowego lub w wiadomości e-mail skierowanej na adres kancelaria@adwokat-sepiolo.pl Kancelaria wystawi fakturę VAT w terminie określonym w odrębnych przepisach. W  przypadku braku możliwości wykonania Usługi, Kancelaria ma prawo od umowy odstąpić, niezwłocznie powiadamiając o tym Klienta. W takiej sytuacji Kancelaria zwraca Klientowi uiszczone wynagrodzenie. Umowa obowiązuje do chwili zrealizowania Usługi zgodnie z regulaminem tj. wysłania przez Kancelarię wiadomości e-mail na adres e-mail wskazany w formularzu kontaktowym oraz jej odebrania przez Klienta. Kancelaria zastrzega sobie możliwość realizacji umowy w częściach, po uprzednim porozumieniu się z Klientem. W przypadku gdy Klient nie wyrazi zgody na realizację umowy w częściach, ma prawo od umowy odstąpić o czym poinformuje Kancelarię w wiadomości e-mail.

Prawa i obowiązki stron oraz ich odpowiedzialność

Klient może rozwiązać zawartą umowę, z zastrzeżeniem zatrzymania przez Kancelarię części wynagrodzenia odpowiadającej części wykonanej Usługi. Kancelaria i Klient mają prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta lub Kancelarię postanowień niniejszego regulaminu. Kancelaria może odstąpić od umowy, w szczególności przypadku gdy:
  • Klient nie udzieli Kancelarii informacji niezbędnych do wykonania Usługi lub nie prześle dokumentów, które są niezbędne do wykonania Usługi;
  • Zachodzą okoliczności wskazane w Kodeksie Etyki Adwokackiej.
Klient ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli Kancelaria nie zrealizuje Usługi w umówionym terminie. W tym przypadku Klientowi przysługuje prawo zwrotu uiszczonego wynagrodzenia. Kancelaria zobowiązuje się wykonać Usługę rzetelnie, z należytą starannością oraz zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Kancelaria zapewnia, że adwokat udzielający porady prawnej online zachowa w tajemnicy wszelkie informacje, które uzyska  w związku ze świadczoną Usługą.

Reklamacja

Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w przypadku zastrzeżeń co do jakości zrealizowanej Usługi. Treść reklamacji Klient powinien skierować za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: kancelaria@adwokat-sepiolo.pl. Przedmiotu reklamacji nie mogą stanowić w szczególności:
  • zrealizowane Usługi, które są niekorzystne dla Klienta, m.in. nie potwierdzają sugerowanej przez Klienta lub korzystnej dla niego wykładni przepisów prawa;
  • zrealizowane Usługi będą oparte na podstawie nieprawdziwych (fikcyjnych) dokumentów wskazanych lub przesłanych przez Klienta;
  • zrealizowane Usługi, które zostały oparte na niepełnym stanie faktycznym i prawnym oraz na podstawie niepełnej dokumentacji wskazanych lub przesłanych przez Klienta, w tym również, które nie zostały przez Klienta uzupełnione pomimo prośby Kancelarii.
Reklamacja jest rozpatrywana przez Kancelarię w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia. Reklamacja jest rozpatrywana pod warunkiem wskazania przez Klienta w jej treści następujących danych:
  • imię i nazwisko lub nazwa Klienta;
  • aktualny adres, w tym adres e-mail;
  • wskazanie przedmiotu reklamacji wraz z krótkim uzasadnieniem;
  • wskazanie ewentualnych żądań.Kancelaria w odpowiedzi na wskazany przez Klienta adres e-mail ustosunkowuje się do przedmiotu reklamacji proponując możliwe rozwiązanie lub podejmując decyzję o braku podstaw do rozpatrzenia reklamacji.
Reklamacja rozpatrzona zgodnie z regulaminem nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.

Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności oraz informacje o administratorze danych osobowych znajdują się na stronie kancelarii.

Postanowienia końcowe

Regulamin obowiązuje od dnia 13 lutego 2023 r. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny; ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Kancelaria zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Kancelarii. W momencie akceptacji regulaminu Klient jest zobowiązany do przestrzegania jego postanowień w wersji obowiązującej w dniu wysłania zapytania. Późniejsze zmiany regulaminu nie będą mieć zastosowania do umowy już zawartej. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Kancelarią a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Kancelarią a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Kancelarii.
Szukaj